Ako chladiace zariadenie pracuje

Úlohou chladiaceho zariadenia je schladiť výrobky a udržať ich pri teplote nižšej ako je teplota okolitého prostredia.
Chladenie je možno definovať ako proces odmietania tepla. Najstaršími a najznámejšími chladiacimi médiami sú ľad, voda a vzduch. Na začiatku tohto storočia si ľudia začali byť vedomí činnosti baktérií, enzýmov atď. a objavili, že rast týchto mikroorganizmov je priamo úmerný teplote a že pri nižších teplotách, napr. + 10 C, je ich rast veľkou mierou obmedzený. Tento poznatok viedol k používaniu chladenia ako spôsobu ako uchovávať potraviny.
Systém chladenia sa skladá zo štyroch základných zložiek:
  1. kompresor
  2. kondenzátor
  3. expanzný ventil
  4. výparník
Kompresor je jadrom chladiaceho zariadenia, odoberá paru z výparníka a stláča ho v kondenzátore.
Kondenzátor odoberá teplo v množstve, ktoré sa rovná súčtu tepla absorbovaného výparníkom a tepla vyprodukovaného kompresnou činnosťou kompresora.
Expanzný ventil zaisťuje odpovedajúci rozdiel tlaku medzi vysokotlakovou a nízkotlakovou časťou systému.
Výparník je miesto, kde je teplo prenášané z prostredia do chladiaceho média.
Cyklus je možné zhrnúť takto: para je odvádzaná kompresorom, stláčaná a prevádzaná do kondenzátora, tu je ochladzovaná a skvapalňovaná. Chladiace médium je vedené z kondenzátora k expanznému ventilu, kde dochádza k zníženiu tlaku , ďalej je vedené do výparníka, kde prijíma teplo z prostredia.

     Záručné podmienky:
Záručná doba na prepravné chladenia a klimatizačné zariadenia je 24 mesiacov odo dňa predaja, a to za podmienok dodržiavania spôsobu používania v súlade s platnými technickými predpismi a v súlade s návodom na použitie. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie zariadenia, pri nedodržaní podmienok pre prevádzku a obsluhu, pri neodbornom zásahu tretej osoby ako aj pri živelných udalostiach.
Záručná doba na chladivo v systéme je 6 mesiacov - nevzťahuje sa na únik chladiva spôsobený treťou osobou.
Záruka na hnacie ústrojenstvo – remene, kladky je 6 mesiacov.